ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

 

Διαβατήριο του οποίου έχει λήξει η ισχύς είναι δυνατόν να παραταθεί για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών, εφ' όσον είναι μηχανογραφημένο και το επιτρέπει η κατάστασή του. Για την παράταση διαβατηρίου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

1.     Αίτηση.

2.     Μια πρόσφατη φωτογραφία  (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

3.     Το λήξαν Ελληνικό Διαβατήριο.

4.     Εάν το διαβατήριο το οποίο πρέπει να ανανεωθεί δεν έχει εκδοθεί από Ελληνική Προξενική Αρχή στον Καναδά, θα πρέπει να προσκομισθούν   στοιχεία που αποδεικνύουν την μόνιμη ή προσωρινή διαμονή στον Καναδά, όπως αναφέρονται ενδεικτικά στην ενότητα " Έκδοση Διαβατηρίων " (βλ. παρ. ΙΙστ).

 

Tέλη αράτασης ισχύος διαβατηρίου

50 EURO (85,00 $ Καναδά)*

Αρμόδια υπάλληλος

Χρόνος διεκπεραίωσης

Αυθημερόν

 

* Η τιμή σε Καναδικά δολλάρια υπόκειται στην ισοτιμία EURO-Καναδικού δολλαρίου.