ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

 

Το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες άσκησής της (καθώς και οι τρόποι χορήγησης της ιθαγένειας σε όσους δεν θεμελιώνουν κατ' αρχήν το δικαίωμα αυτό) ρυθμίζονται από τον "Κώδικα Ιθαγένειας" (Ν. 1438/1984) και τη συναφή νομοθεσία (κυρίως Ν. 2910/2001).

 

Ακολουθεί μια σύντομη επεξήγηση της βασικής φιλοσοφίας της ανωτέρω νομοθεσίας:

 

1. Το δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια θεμελιώνεται στην γέννηση από γονέα (πατέρα ή μητέρα) που είναι Έλληνας πολίτης. Δεν είναι απαραίτητο ο γονέας να έχει ασκήσει  (να του "έχει αναγνωρισθεί") το δικαίωμά του στην Ελληνική ιθαγένεια, αρκεί να το θεμελιώνει, δηλ. να είναι τέκνο Έλληνα πολίτη ή Ελληνίδας πολίτιδος.

 

2. Έλληνας πολίτης είναι όποιος έχει εγγραφεί σε δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους.

 

3. Η νομική βάση της Ελληνικής υπηκοότητας είναι η εγγραφή στα δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας  του Ελληνικού Κράτους. Τα σχετικά "πιστοποιητικά δημοτολογίου" συνιστούν το νόμιμο τεκμήριο της Ελληνικής ιθαγένειας και μπορούν να εκδοθούν από τις αρμόδιες Αρχές (Δήμους/Κοινότητες) μετά από αίτηση που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι (εφ' όσον διαμένουν μονίμως στον Καναδά) μέσω των εδώ Ελληνικών Προξενείων. Η εγγραφή του γάμου των γονέων και της γέννησης των ενδιαφερομένων στα μητρώα του Δήμου ή Κοινότητας του Ελληνικού Κράτους είναι προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου. Τα Ελληνικά Προξενεία στον Καναδά διεκπεραιώνουν όλες τις σχετικές διαδικασίες.

 

 

Όσοι ομογενείς στον Καναδά έχουν απορίες για το αν θεμελιώνουν δικαίωμα στην Ελληνική ιθαγένεια και για τον τρόπο που μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, παρακαλούνται όπως απευθύνονται στις εδώ Ελληνικές Προξενικές Αρχές (κατά  προτίμησιν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους).

 

Τα Ελληνικά Προξενεία και το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας έχουν καθήκον να εξειδικεύσουν τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας στην ατομική σας περίπτωση και να σας εξηγήσουν εγγράφως εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θεμελιώνουν δικαίωμά σας στην Ελληνική ιθαγένεια και ποιες είναι οι διαδικασίες που θα σας επιτρέψουν να το ασκήσετε. Σε κάθε περίπτωση η οριστική διαπίστωση της ιθαγένειας δεν γίνεται από τα Προξενεία αλλά από τις Γενικές Περιφέρειες στην Ελλάδα  και το  Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Για την αρτιότερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε όπως απευθύνεσθε στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές εγγράφως (με e-mail, με fax ή με επιστολή). Σκόπιμο είναι πριν προσέλθετε στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή να ορίσετε τηλεφωνικώς συνάντηση με τον αρμόδιο υπάλληλο και να προσκομίσετε όσα στοιχεία θεωρείτε ότι τεκμηριώνουν την Ελληνική σας καταγωγή.

 

Τέλος, παρακαλούμε όπως έχετε υπ' όψιν σας ότι, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η ιθαγένεια είναι δικαίωμα, το οποίο ενυπάρχει εκ γεννήσεως για τα τέκνα Ελλήνων πολιτών. Συνεπώς, είναι δικαίωμά σας το οποίο έχετε από την γέννησή σας. Για τον λόγο αυτό, οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές δεν "χορηγούν ιθαγένεια" αλλά σας βοηθούν - με τις διαδικασίες και τους όρους που θέτει η Ελληνική νομοθεσία - να ασκήσετε το δικαίωμά σας στην ιθαγένεια. Η εγγραφή στα δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας συνιστά την αναγνώριση του

δικαιώματός σας στην ιθαγένεια από το Ελληνικό Κράτος. Το Ελληνικό διαβατήριο δεν είναι παρά συνέπεια της εγγραφής αυτής.